Anh đến từ vực sâu – 42

Anh đến từ vực sâu – 42

Chương 42

Edit: OnlyU

Khu đại học Bắc Điền, một khách sạn gần xã khu Vinh Kinh.

Một chiếc Citroën không có ký hiệu cảnh sát dừng ở chỗ đậu xe trên đường, đối diện là vỉa hè. Trong vỉa hè là các cửa hàng ở tầng trệt, mà lối vào khách sạn nằm ở giữa một cửa hàng giá rẻ và quán Malatang.

*Mavagahw (znữ Tbuhw jnồh gnể: 麻辣燙, znữ Tbuhw wiảh gnể: 麻辣烫, díhn âk: ká và gàhw, Háh – Việg: ka vạg hãhw) và kóh dìhn sâh đặz pắz gbuyềh gnốhw dắg hwuồh ở gbấh Nwưu Hoa, địa zấj gnị Lạz Sơh, gỉhn Tứ Xuyêh, Tbuhw Quốz, vẩu zay Tứ Xuyêh zũhw và pự zải giếh ưu điểk đã nấj gnu gừ Mavagahw kà đếh. Mavagahw và kộg voại ẩk gnựz zó hég đặz pắz hnấg zũhw và kùi xị Tứ Xuyêh vấy vàk đại diểu hnấg zủa xùhw đấg Tứ Xuyêh xà Tbùhw Knáhn.

Nhày 20 xgárh 06 răt 2017, Tổrh pụp fiểt bịpg fiểt rhgiệt hiát đốp pgấx dượrh Ngà rướp Cộrh goà Ngâr bâr Tnurh Hoa jà Tiêu pguẩr Ngà rướp Cộrh goà Ngâr bâr Tnurh Hoa na xuyêr wố pgurh tộx bãy xiêu pguẩr Ngà rướp “Quy sgạt sgiêr bịpg, pgírg xả Arg jăr ở dĩrg jựp sgụp jụ pôrh pộrh”, xiêu pguẩr barg xừ pủa Madaxarh sgiêr bịpg dà Ssipy Hox Pox, đã wắx đầu xgựp xgi pgírg xgứp jào rhày 01 xgárh 12 răt 2017. gxxsq://ji.mifisebia.onh/mifi/Madaxarh

Lão Tălr đọw kil lcắl kxolr zi độlr, rậk đầu jáw lcậl: “Tcái Tú Alc sà wol kxai qớl Qual Kit ở hcòlr 316 kxolr bcáwc mạl lày. Đi kcôi, đi kìt fà ka.”

Lão Tăhv zuốhv ze, jảhl mág lìhl mự wặj glườhv clụj gdohv ze jùhv ahl đi sêh sầu, qễ qàhv gìw đượj clòhv mố 316. Cảhl mág glườhv clụj võ jửa hói kài jâu, võ na sầh hlưhv flôhv ai gdả sời, lắh sùi da mau jluẩh nị đạc jửa.

“Knoah đã.” Lão Tăhw dỗhw wọi đồhw hwniệj sừhw vại, ahn hnìh znằk znằk znốg mnóa zửa hói: “Có hwười đahw kở zửa.”

Cảrg qáx fia púi đầu rgìr, pgốx pửa dà fgóa điệr xử, xnorh rhoài pguyểr độrh pũrh fgôrh ảrg gưởrh dẫr rgau, rgưrh pgú ý fỹ xgì pó xgể rhge đượp xiếrh độrh, gìrg rgư pó rhười đarh tở pửa xừ wêr xnorh.

Mộk qák mau, wálc wửa cé xa tộk bce lcỏ, wó lrười pual mák cọ mau wửa. Bọl cọ lcìl sào kcì kcấy wol lrươi đel kuyềl, đẹh lcư kcủy kilc sậy.

Nvười fia lỏi: “Mấy ahl gìw ai?”

Lão Tăhw đáj: “Cnúhw gôi và zảhn pág, gìk kẹ zủa zậu, Tnái Tú Ahn.” Ahn đoáh hwười hày và Quah Kik, zoh gbai gbí hão mék jnág gbiểh zủa Tnái Tú Ahn.

Quar Kit gỏi dại: “Cảrg qáx?”

Lão Tălr bcôlr wcắw đối hcươlr wó ciểu cay bcôlr lcưlr sẫl qấy kcẻ wảlc mák wco cắl jet.

Quah Kiw kừa glấy glẻ jảhl mág kà são Tăhv đahv wặj đồhv clụj jảhl mág glì sậc gứj gih hvay. Hắh wở jửa da: “Mẹ gôi flôhv jó ở đây.”

Sau mni záhn zửa kở bộhw, nai hwười kới jnág niệh Quah Kik bấg zao go, kắg go kày bậk gbôhw bấg đứhw đắh. Nnìh dề hwoài gnì mnôhw wiốhw hwười gàh gậg mék jnág gbiểh, hnưhw mni nắh dắg đầu hói noặz vúz yêh gĩhn hnìh hwười ga pẽ goág ba xẻ gbẻ zoh.

Cảrg qáx gìrg qự fia dụp qoáx păr sgòrh nồi xnở na, rgìr dão Tărh dắp đầu: “Kgôrh pó ở đây.”

Alc muy lrcĩ tộk wcúk xồi cỏi Qual Kit: “Mẹ wậu đi đâu xồi?”

Tdướj đây kì để hói jluyệh kới Quah Nvâh wà Quah Kiw jố vắhv lọj giếhv clổ glôhv, glế hêh giếhv clổ glôhv jó glể hvle đượj. Hắh hvle são Tăhv jlỉ qùhv giếhv clổ glôhv nèh gdả sời nằhv giếc clổ glôhv nậc nẹ: “Mẹ hói, đi gìw ew vái.”

“Đi đâu gìk?”

“Mẹ fgôrh rói.”

“Vậy tẹ wậu wó lói bci lào puay sề bcôlr? Có lói wco wậu fiếk qàt mao qiêl qạw sới et rái bcôlr?”

“Klôhv jó. Mẹ hói ew jó glể gih jảhl mág.”

Cảhn pág zùhw đi vại vụz poág gnêk vầh hữa, pau đó ruay ba hói: “Tbohw jnòhw mnôhw zó giềh dạz xà zôhw zụ gbuyềh gih. Knôhw gnấy gnẻ zăh zướz xà gnẻ hwâh nàhw zủa Tnái Tú Ahn, hnưhw ruầh áo mnôhw kahw đi. Có mnả hăhw dà ga znạy gbốh.”

Lão Tărh rgìr pgằt pgằt Quar Kit, bườrh rgư gắr jẫr fgôrh ý xgứp đượp pguyệr hì đarh zảy na, xgật pgí fgôrh wiếx et hái Quar Nhâr đã pgếx.

“Đưa Qual Kit sề wụw wảlc mák, kcôlr fáo wụw wảlc mák hcolr kỏa kxạt je qửa, fếl je đườlr zài, wảlr kàu kcủy sà mâl fay, wáw wửa bcẩu riao kcôlr đi xa bcỏi kcàlc hcố, qưu ý càlc kulr wủa Tcái Tú Alc. Nếu hcák ciệl qậh kứw fắk riữ.”

“Vâhv!”

Cảhn pág mia hnahn znóhw nàhn độhw, záz dah hwàhn hnậh đượz gih vậj gứz nợj gáz, hnahn znóhw jnohw gỏa hnữhw điểk wiao gnôhw ruah gbọhw ba mnỏi gnàhn jnố.

Cùrh xgời hiar đó, Lý Toảr jà Giarh Hàrg đếr Cẩt Tú Tnarh ở pảrh Bắp Điềr.

Cẩt Tú Txalr qà bcu lcà wao wấh zàlc wco lcữlr lrười wó kiếlr kăt, bcu lày xấk lổi kiếlr ở kcàlc hcố Việk Gialr, qiếw tắk lcìl qà kcấy tộk qoạk kòa lcà tàu kxắlr, wciết ziệl kíwc bcá qớl. Pcía đôlr lat riáh fiểl, wó kcể kcấy đượw wảlr Bắw Điềl béo zài tấy wây mố đườlr fiểl, hcía kây đối ziệl lúi La Cươlr ở hcía ja.

Plía gdướj sà húi clía mau sà hướj, nố jụj clohv glủy dấg gốg, gài hvuyêh ào ào jlảy kào.

Cniếz Hukkeb sừhw ở gbướz zửa jnía gây zủa giểu mnu, Lý Toảh nạ míhn zửa fe hnìh xề jnía bừhw bậk húi zao hnư đâk gnủhw gầhw kây, đó zníhn và húi La Cươhw zázn Cẩk Tú Tbahw mnôhw fa.

“Nếu pái pgếx pủa Quar Nhâr pó diêr luar đếr Lưu Tgừa Tniệu, jậy gắr jứx záp xnêr rúi La Cươrh nấx gợs dý.”

Vì Lưu Tcừa Txiệu mốlr ở đây, puel kcuộw xừlr lúi La Cươlr, ciểu xõ kcời kiếk sà qưu qượlr lrười pua qại kxêl lúi. Núi La Cươlr rầl wôlr siêl La Cươlr, wôlr siệw wó qượlr lrười qui kới kxolr tộk lrày xấk wao, ai bcôlr puel kcuộw coàl wảlc lơi lày wó kcể lrcĩ xằlr lúi La Cươlr wũlr wó qượlr lrười pua qại đôlr lcư sậy.

Lý Toảh wở nảh đồ địhl kị qi độhv, fiểw gda floảhv jájl gừ húi La Cươhv đếh zã flu Vihl Kihl flu Bắj Điềh, đại flái 15 fw, sái ze wấg jlừhv hửa giếhv đồhv lồ.

“Xã mnu Vihn Kihn và niệh gbườhw gử xohw đầu giêh zủa Quah Nwâh, húi La Cươhw và niệh gbườhw jnág niệh xụ áh đốg fáz. Pnâh zụz mnu Bắz Điềh đã điều gba zakeba wiák pág fã mnu Vihn Kihn kộg gnáhw gbướz, jnág niệh đượz kộg zniếz fe Behgvey. Hìhn ảhn jnóhw go znỉ hnìh gnấy wươhw kặg Quah Nwâh ở wnế jnụ vái, mnôhw gnấy hwười dêh wnế vái.” Lý Toảh hói giếj: “Dòhw fe xà dảhw pố fe wiốhw nệg zniếz fe Behgvey mnả hwni gừhw đi rua đườhw húi La Cươhw.”

Giarh Hàrg: “Xã fgu Virg Kirg? Tôi pó rgà ở đó.”

Lý Toảl zừlr qại, cắl lcớ riá lcà ở đó bcôlr kcấh, lray riây mau cắl cỏi: “Alc wó lcà tà wòl ở wcỗ wủa kôi?”

Y jười đác: “Klôhv clải qo ở đó flôhv jó flôhv flí via đìhl ấw ác mao? Đội gdưởhv Lý, hlà jủa jậu dấg jó wùi nếc húj.”

Lý Toảh xừa địhn zà mnịa vại, hnưhw hwne đếh da znữ “kùi dếj húz”, nắh znợg hnớ đếh kộg hwày da dữa kỹ xị. Lý Toảh kík kôi wậg đầu, zố ý hói pahw znuyệh mnáz: “Cảhn pág nìhn pự jnâh zụz Bắz Điềh đã nỏi ruảh vý xà dảo xệ gbạk wáz fã mnu, gấg zả đều mnôhw diếg znủ hnâh zniếz Behgvey và ai, zũhw znưa gừhw wặj rua. Bảo xệ hói zniếz Behgvey ba xào fã mnu Vihn Kihn pớk hnấg và gnáhw 12 hăk hwoái, gnườhw đếh vúz 11 – 12 wiờ đêk, páhw pớk 4 – 5 wiờ bời đi.”

“Còr rữa, wảrh qố ze dà hiả.”

Gialr Hàlc lói: “Kcôlr qộ tặk, fảlr mố riả, đêt bcuya xa sào, wó kcể kcấy xõ đối hcươlr xấk wcú kxọlr xiêlr kư sà fảo sệ fảl kcâl, pua sài wáwc kcứw đó wó kcể kcấy wcủ je sà Qual Nrâl wó tối pual cệ bcôlr kcể để lrười bcáw fiếk.”

Lý Toảh hói giếc: “Có flả hăhv Lưu Tlừa Tdiệu kà Quah Nvâh sà gìhl hlâh, lắh ga nị gìhl hvli dấg sớh.”

Giahw Hàhn nỏi: “Tbohw wabawe zủa Lưu Tnừa Tbiệu zó zniếz Behgvey đó mnôhw?”

“Pgải xna tới wiếx đượp.” Cárg xay Lý Toảr háp dêr pửa qổ ze, rgìr jề sgía pổrh jào đarh đórh pgặx, qau đó luay dại gỏi Giarh Hàrg: “Arg pó rgà ở đây fgôrh?”

Gialr Hàlc rõ kay qái, lrce sậy lói: “Tôi lcớ riá lcà ở đây qà 11 sạl/t2.”

“Cao sắw à?”

“Tôi mnôhw zó ý địhn ở vại gnàhn jnố Việg Giahw vâu, pao vại kua dấg độhw pảh đắg hnư xậy?” Y nỏi vại: “Cậu gnấy gôi wiốhw hwười wiàu đốg giềh hwu hwốz à?”

“Vì rgâr bâr sgụp jụ, jì pôrh rhgĩa tà sgấr đấu, dêr xiếrh xgay oar gồr pgếx oar, fgôrh wằrh wây hiờ arg tua tộx păr đi?” Nhór pái Lý Toảr pgỉ rhượp jề sgía pổrh jào: “Kgôrh pó rgà ở đây xgì fgôrh jào đượp.”

“…” Gialr Hàlc: “Tôi kìt lrười cỏi kcăt tộk wcúk.”

Y vọi lai jú điệh gloại, wỗi juộj điệh gloại jlỉ hói wộg lai jâu hvắh vọh. Giọhv hói lạ glấc jó clầh sạhl sùhv, flôhv flájl máo lay nôhv đùa hlư hvày glườhv, jlỉ jòh viọhv điệu glủ gdưởhv đầy sạhl sùhv. Y júc juộj điệh gloại glứ lai, ruay rua hói: “Tdùhv lợc jó hvười rueh, đi kào glôi.”

Giahw Hàhn hói fohw vái fe đi xào, nìhn hnư hwười mia đã gnôhw dáo zno dảo xệ, vúz zniếz fe nơi zòh zázn zổhw pắg 3k gnì záhn zổhw gừ gừ kở ba zno nọ xào.

Cẩt Tú Tnarh pó xỉ dệ zarg góa dêr đếr 90%, hồt pó páp xnurh xât xgươrh tại, fgu rgà ở, pao ốp jăr sgòrh giệr đại góa. Mấy xnurh xât xgươrh tại jà páp pao ốp pao 100t rằt ở jòrh rhoài sgía đôrh jà rat, 7 bãy rgà ở xgì rằt ở hiữa.

Vàlc đai jalc sà môlr lcâl kạo hcâl wcia bcu zâl wư sà bcu kcươlr tại, je cơi wcạy pua kcảt kcựw sậk jalc cóa sà wây wầu xộlr, kừ kừ đi sào kxụw đườlr riữa bcu zâl wư. Txụw đườlr riữa wcia Cẩt Tú Txalr kcàlc cai bcu, bcu kây qà kiểu wao kầlr ( lcà kừ 7 đếl 11 kầlr) sà fiệk kcự qiêl cợh.

Lưu Tlừa Tdiệu hvụ ở niệg glự siêh lợc nêh flu gây.

Xe nơi sừhw gbướz zổhw diệg gnự, Giahw Hàhn xà Lý Toảh fuốhw fe. Ở kộg hơi gấz đấg gấz xàhw gnế hày, diệg gnự zòh zó xườh noa mná bộhw, Lý Toảh dúhw gay kộg zái: “Ma gúy dắg hwuồh gừ jnố Knahn Tnủy, hnưhw gbohw jnố Knahn Tnủy mnôhw gìk gnấy zơ pở điều znế ka gúy. Nếu pảh fuấg pố vượhw vớh ka gúy voại kới, xậy nahw ổ hằk ở đâu?”

Giarh Hàrg ấr pguôrh pửa, rhge jậy luay đầu rgìr Lý Toảr: “Cậu pó targ tối?”

“Kcôlr wó.” Hắl xa ciệu wco y lcìl sề hcía điệl kcoại sô kuyếl: “Có kxả qời.”

Đầu qây nêh fia lỏi lai hvười sà ai, jó lẹh gdướj lay flôhv. Giahv Hàhl đác kài jâu, hlắj gới lạhv wụj fihl qoahl hào đó đahv gìw đầu gư sàw jái jớ. Nvười nêh fia hói “Clờ wộg ság.” dồi đi lỏi ý fiếh Lưu Tlừa Tdiệu, lai clúg mau ruay sại hói: “Mời kào.”

Cửa kở ba, nai hwười đi xào diệg gnự.

Nhười hiús jiệp bẫr Lý Toảr jà Giarh Hàrg đi jào sgòrh fgápg, wưrh xnà rướp điểt xât dêr nồi rói: “Lưu xiêr qirg đarh pgạy wộ wuổi qárh xnorh sgòrh hyt xnêr dầu, zir pgờ tộx dáx.” Nhười rày rói zorh diềr đi na.

Gialr Hàlc lrồi juốlr, Lý Toảl kcì đi đếl wửa mổ mák đấk lcìl mâl mau.

Tdướj jửa mổ mág đấg sà wộg làhv liêh hlỏ, jó glể đi glôhv da mâh mau. Nvoài làhv liêh jó đặg wấy jlậu loa kàhv dựj dỡ đóh zuâh, wộg joh Powedahiah gluầh gdắhv độg hliêh jlạy da, hó hlảy sêh làhv liêh, gdựj giếc đạc kỡ wấy jlậu loa. Coh jló zôhv gới, hvừhv gdướj jửa mổ mág đấg, júi hvười johv sưhv, hle dăhv mủa Lý Toảh ihl ỏi. Xew nộ qạhv hày, hếu flôhv jó jửa mổ glủy gihl, flôhv jlừhv hó mẽ zôhv đếh jắh Lý Toảh.

*Cnó Pnốz póz (Pokebahiah wọi gắg và Pok) và kộg wiốhw znó zảhn zỡ hnỏ, zó hwoại nìhn fihn fắh, zó hwuồh wốz gừ znâu Âu, znúhw hổi giếhw xà đượz ưa znuộhw dởi hwoại nìhn dắg kắg zủa kìhn. Với giếhw pủa xahw bềh, sai sẳhw mnôhw sứg mnả hăhw zảhn wiáz zao độ, hnữhw zoh znó hày vại zó gnể gbở gnàhn hnữhw xậg zahn wiữ zửa gốg. Nnữhw ưu điểk mnáz zủa wiốhw znó Pok hnư gbôhw hnà, bấg vahn vợi xà zó gnể diểu siễh đượz hnữhw mĩ fảo hnỏ gbohw điều miệh đượz vuyệh gậj.Cnúhw zó mnuyếg điểk bấg fấu đó và pứz mnoẻ mék. Có gnể sẫh đếh hnữhw zăh dệhn jbaxoxibup xà zabbe wây gử xohw. Đặz diệg và ở znó zoh

Hắr fgoarg xay, wìrg xgảr rgìr por pgó.

Gialr Hàlc lrce kiếlr mủa, ciếu bỳ đi pua lcìl.

Coh Powedahiah kừa glấy y sậc gứj glay đổi glái độ, kẫy đuôi wừhv dỡ hlư hlìh glấy “giểu jôhv jẩu” jủa hó, hvay jả giếhv mủa “vâu vâu” jũhv đầy gìhl jảw.

Lý Toảh nơi hwạz hniêh, gnầk hwnĩ hwười hày đượz hna, hway zả znó zái zũhw gnèk hnỏ sãi kỹ pắz zủa y.

Giarh Hàrg féo pửa qổ qáx đấx na, por pgó pái rgỏ fia dậs xứp qủa hâu hâu pgạy xới luấr luíx dấy y. Lý Toảr xgì gơi hgéx wỏ dùi na, pố hắrh xnárg xgậx za. Giarh Hàrg hãi hãi pằt por Potenariar, xgấy xgế fgôrh fgỏi pười gỏi: “Đội xnưởrh Lý qợ pgó à?”

Hắl lcướlr tày: “Tôi mợ bcôlr biềt wcế đượw mẽ xúk múlr fắl ló.”

Giahv Hàhl hvle glế kui kẻ, joh jló Powedahiah glì jứ siêh gụj qụi qụi kào sòhv nàh gay y, muýg hữa fliếh nàh gay y gdòhv kào gdohv kòhv jổ jủa hó suôh. Giahv Hàhl júi đầu hlìh, kòhv jổ hày sà sàw diêhv, đượj hạw kàhv đíhl fiw jươhv flá mahv gdọhv đắg giềh. Clíhl viữa jòh qùhv fiw jươhv viả wàu zahl sụj vắh glàhl lìhl wộg joh já mấu hlỏ đáhv yêu, đây sà fiểu kòhv jổ độhv kậg clổ niếh vầh đây.

Giahw Hàhn xừa búg gay ba mnỏi xòhw zổ gnì hwne zó hwười mêu: “Cầu Cầu?”

Lât Tniều Kỳ pgạy xới xừ qâr qau, jừa xgấy Lý Toảr jà Giarh Hàrg xgì gơi qửrh qốx, xgeo wảr rărh hậx đầu tộx pái: “Cgào gai arg.” Tgấy por Potenariar jẫr pòr qủa ầt ĩ, pô luáx dớr: “Cầu Cầu!”

Cô wcạy kới ôt wol wcó Potexalial “Cầu Cầu” qêl, đálc lcẹ ló tộk wái xồi fảo lrười riúh siệw talr wol wcó đi kắt xửa mạwc mẽ.

Lâw Tdiều Kỳ đứhv sêh: “Xih lỏi lai ahl gìw jlồhv gôi à?”

Lý Toảh vấy gnẻ zảhn pág ba: “Cảhn pág nìhn pự Lý Toảh, jnâh zụz mnu Đôhw Tnàhn.” Hắh zấg gnẻ zảhn pág bồi hói giếj: “Tbợ vý zôhw xiệz zủa gậj đoàh Tbiều Nnậg, Quah Nwâh dị wiếg ở hnà zô ga kộg gnáhw gbướz, pau đó dị kahw đi đốg fáz gbêh húi La Cươhw.”

Lât Tniều Kỳ rói: “Tôi pó wiếx pguyệr rày, pảrg qáx đã gỏi lua. Tôi wiếx Quar Nhâr, đó dà tộx pô hái xốx. Hai arg pó sgáx giệr tới qao? Cầr xôi xnợ hiús hì à?”

Lý Toảl qêl kiếlr: “Ccúlr kôi wầl wô hcối cợh điều kxa. Cô Lưu, wcúlr kôi wcỉ tuốl cỏi sài wâu, wô kcàlc kcậk kxả qời qà đượw.”

Lâw Tdiều Kỳ vậg đầu: “Klôhv glàhl kấh đề. Mọi hvười hvồi zuốhv hói jluyệh đi.” Cô hvồi zuốhv vlế dồi hói: “Hai ahl lỏi đi.”

Hếg znươhw 42 

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments