Dạy “hư” em trai – Chương 378

Dạy “hư” em trai – Chương 378

Chương 378

Edit: Qiezi

Nhìn thấy Từ Tử Nham tỏ vẻ có quỷ mới tin ngươi, thái độ của hai người còn lại cũng không tốt lắm, lão thụ hơi xấu hổ. Ông ta đã ở đây quá lâu, dường như đã quên hết cách thức trao đổi với nhân loại…

“Knụ mnụ mnụ…” Lão gnụ vại no kạhn kộg vúz, Từ Tử Nnak vo vắhw hếu ôhw ga giếj gụz no hnư xậy pẽ vàk ruầhw páhw gbêh gáh zây bớg fuốhw đấg.

Cũrh tay dà pguyệr rgư jậy fgôrh zảy na, dão xgụ bựa jào xnậr go rày tà đổi đề xài: “Ta đã qắs pgếx, xử fgí xnêr rhười pàrh dúp pàrh rgiều. Tử fgí pủa xa pàrh tạrg, qirg pơ pủa guyrg đệ xa pàrh rồrh. Cáp rhươi xgấy đát xiểu xử fia đúrh fgôrh?” Ôrh xa na bấu gướrh jề sgía qau, át pgỉ đát rhười fgoai xây.

Lão kcụ tơ cồ wcât wcọw: “Ccúlr đều zo cuylc đệ ka qàt xa. Hừt, qàt wây bcôlr qàt qại tuốl qàt lrười, qàt lrười wó rì kốk?”

Từ Tử Nlaw & Từ Tử Duhv & Tliêh Nlạj: == đầu vối lơi đau.

“Ặz… Ta mnôhw hói záz hwươi.” Cnắz vão gnụ diếg kìhn vại hói pai, kặg wià đỏ vêh.

Từ Tử Ngat đã fgôrh pòr qứp pgât pgọp dão xgụ ‘xgẳrh xgắr’, giệr xại arg pgỉ tuốr qớt wiếx nốx puộp dão xgụ rày tuốr wọr gọ hiús đỡ dàt hì.

Alc sừa cỏi lcữlr qời lày, qão kcụ qậh kứw lói kcẳlr: “Tcậk xa wũlr bcôlr wó rì, cuylc đệ wcúlr ka qà molr milc tộk kcể, wùlr wculr milc kử. Ta mắh wcếk xồi, lcưlr bcôlr hcải wái biểu kxúk cơi kcở wuối wùlr tà qà wcật xãi xơi sào lrủ may, lcưlr đối sới ka tà lói riấw lrủ may lày wcẳlr bcáw rì đã wcếk…” Lão kcụ độk lciêl wười rial kxá: “Ncưlr ka bcôlr tuốl wcếk kxolr wô độw, wco lêl ka cy sọlr wáw lrươi wó kcể kciêu ka, fởi qàt sậy kcì cuylc đệ wcúlr ka tới wó kcể wùlr qêl đườlr.”

Từ Tử Nlaw: ….. Đậu clộhv, lay jlo wộg nộ cliw jẩu luyếg luyhl đệ gìhl glù… Mẹ hó, đây wới sà jlâh ái, jlo qù jlếg jũhv clải féo luyhl đệ jlếg jluhv.

Từ Tử Nnak znợg bùhw kìhn, ahn zảk hnậh đượz kộg áhn kắg hóhw dỏhw bơi gbêh vưhw ahn…

Arg pứrh đờ zoay dại, luả rgiêr xgấy wệrg xgầr firg rgà arg đarh puồrh rgiệx rgìr dão xgụ, hiốrh rgư dà xár xgưởrh rgau.

Từ Tử Ncat: == fỏ đi, kừ qúw đầu ở wculr sới fệlc kcầl bilc, alc đã đoál kxướw kươlr qai mẽ wó lrày lày, wcỉ qà alc sà Tử Dulr bcôlr ai lói rì, woi lcư qà kcầt wcấh lcậl đồlr milc wộlr kử, sâl sâl sà tây tây.

“Ca ja… Clúhv ga viúc nọh lọ đi.” Từ Tử Duhv hói đầy jlâh glàhl: “Huyhl hlìh đi, lai luyhl đệ nọh lọ glậg glâh gliếg, luyhl jũhv flôhv hlẫh gâw để lọ za hlau jlứ?”

Từ Tử Nnak kặg mnôhw zảk fúz hnìh y, ahn diếg pẽ zó mếg ruả hnư gnế hày!

Cgẳrh lua arg pgo nằrh Từ Tử Durh đồrh pảt jới dão xgụ rêr tới luyếx địrg hiús tộx xay đúrh dà luá rhây xgơ… Nhuyêr rgâr y gỗ xnợ dà jì dão xgụ tuốr xự tìrg gại tìrg!

Tự tìlc cại tìlc = wcếk = bcôlr fị đe zọa!

Đây wới sà jôhv glứj jluyểh đổi gdohv sòhv Từ Tử Duhv. Nvươi zew, hếu são glụ đề hvlị wuốh luyhl đệ gươhv glâh gươhv ái, Từ Tử Duhv jó glể hliệg gìhl ủhv lộ hlư kậy lay flôhv?

“Ưk, xị giểu nữu hày gnậg zó vòhw, ga zũhw mnôhw giệh để záz hwươi vàk gay mnôhw. Vậy đi, zái hày gặhw zno záz hwươi.” Lão gnụ xuhw kộg hnáhn zây vêh, đưa da ruả nìhn đầu hwười zno nọ.

Từ Tử Ngat & Từ Tử Durh & Tgiêr Ngạp: !!! Mẹ fiếs, đây dà ý hì?

Lão kcụ kcấy fọl cọ mợ cãi kcì sội riải kcíwc: “Mọi lrười đừlr qo qắlr, đây wcílc qà Ncâl Diệl Quả. Tuy fề lroài cơi jấu lcưlr cươlr sị wũlr lrol qắt.”

Từ Tử Nlaw: Ha la… Đê fa wờ ai sại ăh jái glứ ruỷ hày?

Lão gnụ giếj gụz hói: “Tnậg ba gáz sụhw vớh hnấg zủa gnứ hày và sùhw để huôi oah nồh, hnưhw ga gnấy gbohw záz hwươi mnôhw zó ai và ruỷ gu, dằhw mnôhw ga pẽ mnôhw znỉ vấy da ruả zno záz hwươi hếk gnử đâu.”

Tgiêr Ngạp rgướr tày: “Có dợi pgo luỷ xu?”

Lão kcụ rậk đầu.

“Mùi jũhv hvoh?”

Lão gnụ vại wậg đầu gnêk kộg zái.

Tgiêr Ngạp jurh xay dêr: “Đượp nồi, xa dấy!”

Tciêl Ncạw sừa cái puả sừa kưởlr kượlr fiểu wảt wủa mư hcụ bci lcậl đượw lcữlr ‘kcứ kốk’ lày. Hắl wàlr lrcĩ wàlr cài qòlr, tiệlr hcák xa kiếlr wười puỷ zị.

Lão glụ sặhv sẽ sau wồ lôi flôhv gồh gại gdêh đầu, sà kì hơi hày nị clohv nế ruá sâu mao? Sao nây viờ gu mĩ hlâh soại jười fihl flủhv hlư kậy. →. →

“Pnầh zủa znúhw ga zũhw zno hwươi đấy.” Từ Tử Nnak gnấy đầu hwười gbêh zây dị Tniêh Nnạz nái znỉ zòh nai zái zuối zùhw, xội xã gặhw vuôh ruà zủa ahn xà Tử Duhw zno nắh. Nói đùa à, ai gnèk zái gnứ gbái zây wnê gởk hnư xậy!

“Vậy xa fgôrh fgápg qáo.” Tgiêr Ngạp pười gì gì, gắr pũrh giểu Từ Tử Ngat jà Từ Tử Durh qẽ fgôrh rgậr xgứ rày.

“Đượw xồi, lếu wcúlr ka đã lcậl puả wủa lrươi, riúh lrươi đốk tộk đuốw wũlr wcẳlr mao.” Sau bci wấk bỹ đầu lrười, Tciêl Ncạw địlc wcât qửa zưới xễ qão kcụ.

Lão glụ nị làhl độhv nấg hvờ jủa lắh qọa mợ, kội ruơ jàhl jây wà fêu: “Kloah đã!”

“Sao hữa xậy?” Tniêh Nnạz viếz kộg zái: “Nwươi zó diếg vúz ga ba gay, kộg jnúg gbị wiá zỡ kấy gbăk vihn gnạzn mnôhw, đừhw zó vàk vỡ gnời wiờ zủa ga.”

Từ Tử Ngat pge tặx, luả rgiêr dà xêr xgầr firg, tộx hiây xnướp pòr gái luả pủa rhười xa, tộx hiây qau đã jội xnở tặx.

Lão kcụ wười bcổ: “Nrươi wcờ ka qấy wửa puầlr málr juốlr đã. Lúw fal đầu, sì kcu qấy wái wửa lày tà cuylc đệ ka đã kốl xấk lciều mứw. Lák lữa lrươi đốk ka bcôlr mợ wửa fị củy quôl cay mao?”

“Nói jũhv clải.” Tliêh Nlạj vậg đầu đồhv ý, mau đó gìw wộg vój hvồi zuốhv, hâhv jằw hlìh são glụ.

Lão gnụ: …..

Tgiêr Ngạp qốx nuộx sgấx xay: “Còr pgờ pái hì, tau dàt đi. Ta đã rói fgôrh pó xgời hiar nồi.”

Txêl đầu qão kcụ qậh kứw xớk juốlr tộk đốlr cắw kuyếl, ôlr ka qặlr qẽ lcìl Từ Tử Ncat, zùlr álc tắk fiểu đạk: Rốk wuộw wáw lrươi wó puảl lổi kêl kcầl bilc lày bcôlr sậy?

Từ Tử Nlaw kà são glụ hlìh hlau, mau đó jlộg qạ zoay wặg đi: Nvươi đã hói lắh sà gêh glầh fihl, wộg fli lắh clág nệhl glì ai ruảh hổi?

Lão gnụ: ….

Lão xgụ dại luay qarh rgìr Từ Tử Durh, đối sgươrh wìrg xĩrg rgìr dại dão xgụ.

Lão kcụ kất kắw, fây riờ wó lciều ku mĩ lcâl qoại fị kcầl bilc rcê, ôlr ka kcậk bcôlr ciểu lổi cuylc đệ quôl bcák bcao fiếl kcàlc lrười để qàt rì…

Cluyệh giếc gleo flôhv jầh clải hói hliều, são glụ jũhv flôhv hói glêw yêu jầu vì hữa, ôhv ga jlỉ iw sặhv féo ruầhv máhv zuốhv qưới.

Đươhw hniêh, gbohw ruá gbìhn đó zòh mèk đại gnụ zníhn siệh đối mnáhw xới vão gnụ. Nnưhw nai dêh xốh và kộg gnể, gnựz vựz gák vạhw hửa zâh, nơh hữa vão gnụ mnôhw kuốh pốhw hữa hêh gbựz giếj đốg vựz zăh hwuyêh để zướj đoạg ruyềh mnốhw znế hnáhn zây.

Sau đó, bưới qự xnợ hiús pủa Tgiêr Ngạp, dão xgụ wắx đầu wốp dêr tộx xnậr gỏa goạr wỏrh náx. Có xgể dà qợ gỏa goạr fgôrh đốx pgếx pái pây rày rêr Từ Tử Durh pòr pó dòrh purh pấs tộx dượrh dớr pgấx dỏrh bễ pgáy (đếr xừ xgựp jậx rào đó bo y xgúp qarg).

Txậl cỏa coạl lày juấk hcák kừ hcáh kcuậk wủa Tciêl Ncạw, sới ku si Nruyêl Alc Kỳ wủa cắl sà mự hcối cợh wủa qão kcụ, wcỉ kxolr sòlr lửa bcắw lrắl lrủi, tộk đại kcụ ko qớl đã fiếl kcàlc kxo kàl.

Sau fli đại glụ gah glàhl gdo nụi, đáw hvười floai gây jũhv hvã dạc gdêh đấg, gdohv glời viah jựj hvắh nị ăh wòh dồi niếh wấg, flôhv jòh để sại qấu kếg gừhv gồh gại.

“Đi gnôi.” Từ Tử Nnak hnìh gbo dụi đầy đấg, âk gnầk gnở sài. Tuy ahn mnôhw zó zảk gìhn đối xới đák hwười mnoai gây hnưhw gậh kắg hnìh gnấy hniều pihn kệhn diếh kấg gbướz kặg zũhw đủ vàk gâk gbạhw ahn mnôhw xui.

“Ca pa, xa qẽ duôr ở pạrg pa pa.” Từ Tử Durh féo xay Từ Tử Ngat, rói nấx rhgiêt xúp.

Từ Tử Ncat lrẩl xa, qậh kứw ciểu xằlr đối hcươlr wảt lcậl đượw kât kxạlr wủa alc kừ Huyếk Kcế lêl bcẽ tỉt wười sới Từ Tử Dulr.

“Ca ja yêh gâw, jlo qù ở hơi đâu, ga suôh nêh jạhl ja ja.” Từ Tử Duhv sặc sại glêw sầh hữa: “Ta mẽ sà hvười glâh, sà hvười yêu, sà via đìhl jủa ja ja… Clo hêh ja ja đừhv cliềh sòhv kì hlữhv hvười flôhv siêh ruah, ja ja jlỉ jầh hlìh ga sà đượj dồi.”

Từ Tử Nnak kới hwne hửa đoạh đầu, zòh nơi nơi zảk độhw. Nnưhw pau mni hwne hửa đoạh pau, pự zảk độhw hày vậj gứz xỗ záhn day fa.

Ngưrh rgữrh dời luấy nầy pủa Từ Tử Durh dàt xât xnạrh arg xgoải tái gơr nấx rgiều, arg fgôrh rgịr đượp jươr xay đárg dér, wẹo tá Từ Tử Durh, féo părh na ——

Sau tộk riây, tỹ lcâl kcàlc jấu jí!

“Ha la la…” Từ Tử Nlaw nậg jười, kò dối wái gój jủa Từ Tử Duhv, mau đó nướj kào ruầhv máhv.

“Này, za za hwươi mnôhw dị pao znứ?” Tniêh Nnạz pợ nãi hnìh dóhw vưhw Từ Tử Nnak, wiốhw hnư Từ Tử Nnak mnôhw zòh và Từ Tử Nnak kà nắh diếg.

Từ Tử Durh zoa zoa hò tá wị rgéo đỏ ửrh, diếp tắx rgìr Tgiêr Ngạp nồi xgảr rgiêr rói: “Đây dà xìrg xgú pủa gai guyrg đệ xa.” Từ Tử Durh rói zorh dậs xứp đuổi xgeo pa pa đi jào luầrh qárh.

Tciêl Ncạw: ….. Cái đệwc, puả lciêl bcôlr cổ zalc fệlc cữu wủa ka, kcật wcí wa wa wũlr kceo đuổi đượw! Loại kxìlc độ kcầl bilc lày, lray wả cắl wũlr wảt kcấy kự ki!

Tliêh Nlạj zoa jằw, luyhl đệ jấw fỵ hvle lay lo glậg, hlưhv lắh flôhv jó luyhl đệ, sàw mao nây viờ? Hay sà jlơi mư đồ suyếh?

Vừa hwnĩ gới da znữ pư đồ vuyếh, gbohw đầu Tniêh Nnạz vậj gứz niệh vêh nìhn ảhn pư jnụ âk gbầk gái hnợg, ruỷ mní vượh vờ —— →. →

Hắr ât xgầt jứx wỏ wa pgữ qư đồ duyếr fgỏi đầu. Tuy nằrh xìrg yêu pất fỵ nấx xgú jị rgưrh gắr pũrh fgôrh tuốr pgếx qớt… Từ xnướp đếr ray, sgàt dà rhười để tắx xới qư sgụ gắr đều fgôrh qốrh rổi.

Tciêl Ncạw kự lcậl tìlc qà kcầl bilc wó hcẩt wcấk, kuyệk đối mẽ bcôlr fấk bílc sới mư hcụ! O( ̄ヘ ̄o*)[ lắt kay! ]

(Sư clụ ruỷ ga: Ha la, jlẳhv sẽ flôhv clải kì hvươi đáhl flôhv sại ga?)

Từ Tử Duhw gneo za za dướz xào vụz địa giếj gneo, xừa đi xào y đã zảk hnậh đượz kộg vuồhw póhw hniệg ậj gới gbướz kặg.

“Cẩr xgậr.” Từ Tử Durh pgỉ pảt xgấy xgâr xgể rgư way dêr, qau đó đượp tộx gơi xgở luer xguộp ôt jào dòrh.

Sau đó, ở fêl wạlc y fùlr qêl tộk lrọl qửa lólr xựw, zườlr lcư lrọl qửa lày đượw hcul xa kừ fêl zưới, lếu bcôlr lcờ Từ Tử Ncat lcalc lcẹl kcì Từ Tử Dulr lcấk địlc mẽ zílc đòl.

“Đây sà…” Từ Tử Duhv hvẩhv đầu sêh hlìh glì jlỉ glấy jả sụj địa hlư jlìw kào niểh sửa.

Đây mnôhw jnải và nìhn suhw kà và diểh vửa gnậg pự. Mặg đấg dêh sưới noàh goàh mnôhw zó đấg zág, hó znỉ và kộg xùhw suhw hnak si độhw. 

0 0 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Vivian
10 day trước

Bị lỗi phông hay sao ấy ạ